ประกาศรับสมัครเรียนใหม่  ประจำปีกรศึกษา 2562

***คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน***

1.ระดับบริบาล (2 ขวบ)   ชายและหญิงอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง  วันที่ 17 พ.ค. 59 ถึง 16 พ.ค. 60

2.ระดับอนุบาล 1 (3ขวบ) ชายและหญิงอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง  วันที่ 17 พ.ค. 58 ถึง 16 พ.ค. 59

3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 1 (6ขวบ) ชายและหญิงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 55 ถึง 16 พ.ค. 56

4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บรรพชิตและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ป.6

5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บรรพชิตและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3

***จำนวนที่รับสมัคร***

  1. บริบาล                   จำนวน          20      คน
  2. อนุบาล                   จำนวน          120     คน
  3. ประถมศึกษาปีที่ 1    จำนวน          200    คน
  4. มัธยมศึกษาปีที่  1     จำนวน          300    คน
  5. มัธยมศึกษาปีที่  4     จำนวน          200    คน

***หลักฐาน***

     สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) เฉพาะอนุบาล และประถมศึกษา

     ปพ.1เฉพาะม.1และม.4

     สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน, หลักฐานการเปรี่ยนชื่อ,หลักฐานการเปรี่ยนชื่อ-สกุล

     สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครองและนักเรียน

     รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน 2 นิ้ว 2 แผ่น

     เอกสารหลักฐานย้ายเข้า

**เอกสารข้างต้นใช้ประกอบการรับสมัครอย่างละ 1 แผ่น

**ม.ปลายเรียน แผนกคฯต-วิทย์, ศิลป์ – ภาษา และ นศท.

กำหนดการเรียนสมัคร

เปิดรับสมัครทุกระดับชั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ

วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 08.30 น.-16.00น. รายงานตัวทุกระดับชั้น

วันที่ 11 มี.ค 2562 เวลา 08.30-16.00น. ระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1  ปฐมนิเทศ

วันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฐมนิเทศ

สวัสดิการที่นักเรียนใหม่จะได้รับ

ระดับบริบาล     ที่นอน เสื้อกันเปื้อน

ระดับอนุบาล     ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ทุนการศึกษา จำนวน 1,200 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ทุนการศึกษา จำนวน 1,7000 บาท

สวัสดิการเพิ่มเติม

     โรงเรียนทำประกันอุบัติเหตุให้ฟรีในปีแรกที่เข้าเรียนทุกระดับ

     เรียนฟรีทุกระดับชั้นมมีหนังสือให้ยืมเรียน

     อาหารกลางวันฟรี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ป.6

     อาหารเสริม (นม) ฟรี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ป.6

     มีรถบริการรับ-ส่ง ฟรี

     ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

.......................................................................................................................................................

ติดต่อสอบถามได้ที่ : โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  ( Watluangwittaya school )

ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เว็บไซต์โรงเรียน www.watluangwittaya.com

โทรศัพท์ : 045 6201 56 โทรสาร : 045 6435 46

E-mail : watluang2520@gmail.com