ทนพ สุชาติ ไชยครุณ (นักเทคนิคการแพทย์)
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหลวงวิทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เรียนดี - ยากจน จำนวนเงิน10,000บาท
(1) ด.ญ.บาจรีย์ ชาติเวียง ป.2/1
(2) ด.ช.แทนเทพ สุดชนะ ป.2/3
(3) ด.ญ.อนัญญา บอกบุญ ป.3/1
(4) ด.ญ.จีรนันท์ คำสะอาด ป.3/2
(5) ด.ญ.กชกร คันธะมาลา ป.4/1
(6) ด.ญ.ธนากรณ์ ชมพู ป.5/1
(7)ด.ญ.จิรญากร คำตา ป.5/2
(8)ด.ช.กรกช ไชยโสด ป.5/3
(9)ด.ช.ญาญพัฒน์ วงษ์พินิจ ป.5/4
(10) ด.ญ.พิมพ์ชนก แผลติตะป6/1