ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1แสกนลายนิ้วมือคุณครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ต้องได้บันทึกข้อมมูลชื่อในระบบแสกนนิ้วใหม่นะครับ เหตุผล กรณีคนเก่า ชื่อทางงานทะเบียนฝ่ายบุคคลกับระบบแสกนนิ้วอาจไม่ตรงกันครับ ฝ่ายเทคโนจึงบันทึกข้อมมูลเพิ่มเติมของคุณครูเข้าไปไม่ได้จึงขอความร่วมมือคุณครูเข้ามาบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้งครับ กรณีคนใหม่ ต้องบันทึกลายนิ้วมือและชื่อเข้าไปใหม่ เพราะจะไม่มีสมุดให้ลงเวลาแล้วนะครับ กรุณาติดเพื่อบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 3 พ.ค. 62 เวลา ช่วงเช้า 10:00-12:00 น. นะครับ ใช้เวลาบันทึกข้อมูล แค่ 2-3 นาที จะมีคุณครู ถาวร ชัยชนะ ฝ่ายเทคโน รอบันทึกข้อมูลที่หน้าห้องธุรการ ครับ นางสาว สุจิตรา ดอกไม้ นางสาว สุกัญญา ใยทำมา นางสาว ภาคินี แก้วภักดี นางสาว แก้วตา พลเขียว นางสาว มนทินี จันทะเเจ่ม นาย นัทติพงษ์ หัสดร นางสาว วิมลทิพย์ คำศรี นางสาว เทวีจิตร แก้วกระจ่าง (ไม่มีเลข ปชช) นาย ราชันย์ หนูเส็ง นาย ธีระ วานิช นางสาว ชิดชญา จันทร์โสภา นาง อรัญญา งามตรง นางสาว ณิชชา มูลตระกูล นาง วรรณญา จันทร์ซ้าย นาง ณัชชา พลสมบัติ2019-05-032019-05-03
2ปฐมนิเทศ รอบที่ 2ปฐมนิเทศ รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 42019-05-122019-05-12
3ปฐมนิเทศ รอบที่ 1ปฐมนิเทศ รอบที่ 1 ระดับ อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 12019-05-112019-05-11
4รายงานตัวนักเรียนใหม่รายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับ อนุบาล ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.42019-03-302019-03-30
5สิ้นสุดการส่งแบบประเมินตนเองและวิจัยครูและบุคลากรต้องส่งแบบประเมินตนเอง(SAR) และงานวิจัยในชั้นเรียนภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ บริหารจัดการสารสนเทศ เท่านั้น.2019-03-312019-03-31
6สิ้นสุดการบันทึกผลการเรียนสิ้นสุดการบันทึกผลการเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.62019-03-292019-03-29
7ดำเนินการแก้ 0 ร มส ดำเนินการแก้ 0 ร มส 2018-05-162018-05-31
8วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25612018-05-15(ไม่ได้ตั้ง)