นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่น้องๆ

Watluang Witthaya School

นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่น้องๆ

มื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้จัดทำ สคส.สำหรับนักเรียนและกล่าวยินดีและชื่นชม นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆและเคารพกฏระเบียบวินัยของโรงเรียนเสมอมา

"ผมขอชื่นชมบุตรหลานของท่าน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยาทุกคน จงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้สืบไป" 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง