ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ

 

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6