ประกาศรับสมัครเรียนใหม่  ประจำปีกรศึกษา 2563

***คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน***

๑. ระดับบริบาล (๒ ขวบ)

           ชาย/หญิงอายุครบ ๒ ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง

           วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๐ ถึง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

๒. ระดับอนุบาล ๑ (๓ ขวบ)

           ชาย/หญิงอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง       

           วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙ ถึง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

๓. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (๖ ขวบ)

           ชาย/หญิงอายุครบ ๖ ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง

           วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๖ ถึง ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗

๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บรรพชิตและนักเรียน

           ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ป.๖

๕. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ บรรพชิตและนักเรียน

           ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.๓

***จำนวนที่รับสมัคร***

๑.       บริบาล                     จำนวน           ๓๐      คน

๒.       อนุบาล                     จำนวน           ๑๒๐    คน

๓.       ประถมศึกษาปีที่ ๑        จำนวน           ๒๐๐    คน

๔.       มัธยมศึกษาปีที่   ๑        จำนวน           ๓๐๐    คน

๕.       มัธยมศึกษาปีที่   ๔        จำนวน           ๒๕๐    คน

***หลักฐาน***

เอกสารประกอบการรับสมัครอย่างละ ๑ แผ่น

กรณีนักเรียนสมัครใหม่

           ๑. สำเนาสูติบัตร (เฉพาะอนุบาลและประถมศึกษา)

           ๒. วุฒิจบการศึกษา ป.๖ / วุฒิจบการศึกษา ม.๓

           ๓. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา-มารดาและผู้ปกครอง

           ๔. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา-มารดาและผู้ปกครอง

           ๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

           ๖. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ แผ่น

กรณีนักเรียนย้ายเข้า เพิ่มเติมเอกสารดังนี้

        หนังสือย้ายเข้าเรียน และปพ.๑

        ม.ปลายเรียนมี ๒ สาย

                    สายวิทย์         -         คณิต

                   สายศิลป์          -         ภาษา

        นักศึกษาวิชาทหาร

กำหนดการรายงานตัวทุกระดับชั้น

วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

กำหนดการปฐมนิเทศ

วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

รับสมัครเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สวัสดิการที่นักเรียนใหม่จะได้รับ

ระดับบริบาล

                   - ที่นอน เสื้อกันเปื้อน

ระดับอนุบาล

                   - ทุนการศึกษา   จำนวน ๑,๒๐๐ บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

                   - ทุนการศึกษา   จำนวน ๑,๓๐๐ บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                   - ทุนการศึกษา   จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

                   - ทุนการศึกษา   จำนวน ๑,๗๐๐ บาท

สวัสดิการเพิ่มเติม

- ประกันอุบัติเหตุฟรี ปีแรก สำหรับนักเรียนเข้าใหม่

- เรียนฟรีทุกระดับชั้น มีหนังสือให้ยืมเรียน

- อาหารกลางวันฟรี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑-ป.๖

- อาหารเสริม (นม) ฟรี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑-ป.๖

- มีรถบริการรับ-ส่ง ฟรี

- ได้รับทุนเรียนฟรี ๑๕ ปี จากรัฐบาล

............................................................................................

ติดต่อสอบถามได้ที่

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  ( Watluangwittaya school )

ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

เว็บไซต์โรงเรียน www.watluang.ac.th

โทรศัพท์ : ๐๔๕ ๖๒๐ ๑๕๖ โทรสาร : ๐๔๕ ๖๔๓๕ ๔๖

Facebook : โรงเรียนวัดหลวงวิทยา