โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ขอบขอบพระคุณ

นางไพรวรรณ เจียมเจริญ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

นายปริญญา สารีวัน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนท่าทรายรุ่งอรุ่น

ได้สนับสนุนชุดกีฬาให้ทางโรงเรียนวัดหลวงวิทยา