ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25612018-05-15(ไม่ได้ตั้ง)
2ดำเนินการแก้ 0 ร มส ดำเนินการแก้ 0 ร มส 2018-05-162018-05-31
3สิ้นสุดการบันทึกผลการเรียนสิ้นสุดการบันทึกผลการเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.62019-03-292019-03-29
4รายงานตัวนักเรียนใหม่รายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับ อนุบาล ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.42019-03-302019-03-30
5สิ้นสุดการส่งแบบประเมินตนเองและวิจัยครูและบุคลากรต้องส่งแบบประเมินตนเอง(SAR) และงานวิจัยในชั้นเรียนภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ บริหารจัดการสารสนเทศ เท่านั้น.2019-03-312019-03-31
6แสกนลายนิ้วมือคุณครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ต้องได้บันทึกข้อมมูลชื่อในระบบแสกนนิ้วใหม่นะครับ เหตุผล กรณีคนเก่า ชื่อทางงานทะเบียนฝ่ายบุคคลกับระบบแสกนนิ้วอาจไม่ตรงกันครับ ฝ่ายเทคโนจึงบันทึกข้อมมูลเพิ่มเติมของคุณครูเข้าไปไม่ได้จึงขอความร่วมมือคุณครูเข้ามาบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้งครับ กรณีคนใหม่ ต้องบันทึกลายนิ้วมือและชื่อเข้าไปใหม่ เพราะจะไม่มีสมุดให้ลงเวลาแล้วนะครับ กรุณาติดเพื่อบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 3 พ.ค. 62 เวลา ช่วงเช้า 10:00-12:00 น. นะครับ ใช้เวลาบันทึกข้อมูล แค่ 2-3 นาที จะมีคุณครู ถาวร ชัยชนะ ฝ่ายเทคโน รอบันทึกข้อมูลที่หน้าห้องธุรการ ครับ นางสาว สุจิตรา ดอกไม้ นางสาว สุกัญญา ใยทำมา นางสาว ภาคินี แก้วภักดี นางสาว แก้วตา พลเขียว นางสาว มนทินี จันทะเเจ่ม นาย นัทติพงษ์ หัสดร นางสาว วิมลทิพย์ คำศรี นางสาว เทวีจิตร แก้วกระจ่าง (ไม่มีเลข ปชช) นาย ราชันย์ หนูเส็ง นาย ธีระ วานิช นางสาว ชิดชญา จันทร์โสภา นาง อรัญญา งามตรง นางสาว ณิชชา มูลตระกูล นาง วรรณญา จันทร์ซ้าย นาง ณัชชา พลสมบัติ2019-05-032019-05-03
7ปฐมนิเทศ รอบที่ 1ปฐมนิเทศ รอบที่ 1 ระดับ อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 12019-05-112019-05-11
8ปฐมนิเทศ รอบที่ 2ปฐมนิเทศ รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 42019-05-122019-05-12
9สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2565นักเรียนทุกระดับชั้น 2023-01-092023-01-10
10ทดสอบทดสอบระบบ2023-01-112023-01-11
11ละครประวัติศาสตร์ชาติไทยแสดงละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย2023-01-122023-01-13
12ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนไม่พึงประสงค์ รวมทั้ง ขาด ลา มาสาย 2023-01-182023-01-20
13ตรวจความถูกต้องระเบียบการแต่งกาย ชุดนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-01-302023-01-30
14ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-02-012023-02-01
15ตรวจความถูกต้องระเบียบการแต่งกาย ชุดพละ แถบกรมท่าชมพูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-02-022023-02-02
16สอบวัดผลปลายภาค ม.6นักเรียนชั้น ม. 62023-02-022023-02-07
17ตรวจความถูกต้องระเบียบ ความเรียบร้อยทรงผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-02-062023-02-06
18สอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-02-11
19สอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32023-02-12
20กิจกรรมวันพระผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณโดมอเนกประสงค์ 2023-02-132023-02-13