ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 81 ถึง 100 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
81ส่งรายชื่อนักเรียนไดผ้ลการเรียน มส.ส่งรายชื่อนักเรียนได้ผลการเรียน มส. ทุกรายวิชา2023-09-112023-09-15
82ส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียนส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียน 2023-09-112023-09-15
83ติวนักเรียนนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-122023-09-12
84ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-132023-09-13
85กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-142023-09-14
86ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-09-152023-09-15
87ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-09-152023-09-15
88ส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา2023-09-182023-09-22
89ส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-09-182023-09-22
90ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-192023-09-19
91ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-202023-09-20
92กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-222023-09-22
93ฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาคฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาค2023-09-252023-09-29
94ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /2566ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /25662023-09-252023-09-29
95ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-262023-09-26
96ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-272023-09-27
97กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-292023-09-29
98ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-10-022023-10-02
99ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-032023-10-03
100ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-042023-10-04