ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 81 ถึง 100 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
81ติวนักเรียนนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-122023-09-12
82ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-132023-09-13
83กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-142023-09-14
84ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-09-152023-09-15
85ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-09-152023-09-15
86ส่งรายชื่อนักเรียนไดผ้ลการเรียน มส.ส่งรายชื่อนักเรียนได้ผลการเรียน มส. ทุกรายวิชา2023-09-112023-09-15
87ส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียนส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียน 2023-09-112023-09-15
88ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-192023-09-19
89ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-202023-09-20
90กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-222023-09-22
91ส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา2023-09-182023-09-22
92ส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-09-182023-09-22
93ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-262023-09-26
94ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-272023-09-27
95กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-292023-09-29
96ฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาคฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาค2023-09-252023-09-29
97ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /2566ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /25662023-09-252023-09-29
98ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-10-022023-10-02
99ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-032023-10-03
100ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-042023-10-04