นักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Watluang Witthaya School

นักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร