พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

Watluang Witthaya School