โครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม

Watluang Witthaya School

โครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม

ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหลวงวิทยา วัดเบญจพุทธาราม(พระธาตุหนองโน) เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง