ร่วมถวายถังขยะให้วัดหลวงสุมังคลาราม

Watluang Witthaya School