ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

Watluang Witthaya School