รายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Watluang Witthaya School

รายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนได้เปิดรับรายงานตัว นักเรียนใหม่ระดับ อนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊กเพื่อดูรูปทัังหมด

วันอังคารที่  23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนได้เปิดรับรายงานตัว นักเรียนใหม่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊กเพื่อดูรูปทั้งหมด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง