ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

Watluang Witthaya School

ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้รับเกียรติต้อนรับ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดเรียน ณ ห้องประชุมทิม อุตรัตน์ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา คลิ๊กเพื่อดูรูปทัังหมด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง