กิจกรรมอบรม ปฏิบัติการโครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียน

Watluang Witthaya School