เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด โคโรนาไวรัส(โควิด-19)

Watluang Witthaya School