นักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียน

Watluang Witthaya School