คณะศึกษานิเทศก์รวมแลกเปรี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและให้แนวทางในการติว o-net กับคณะครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

Watluang Witthaya School