การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนและออกแบบโครงการโรงเรียนคุณธรรม

Watluang Witthaya School