นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่น้องๆ

Watluang Witthaya School

นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่น้องๆ

ผมขอชื่นชมบุตรหลานของท่าน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยาทุกคน จงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้สืบไป 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง