ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
21กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-042024-01-04
22กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-272023-12-27
23กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-202023-12-20
24กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-052023-12-05
25กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-272023-11-27
26กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-202023-11-20
27กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของท่าน ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2567 ระยะเวลา 7 วัน 2024-10-012024-10-18
28ส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียนส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียน2023-10-202023-10-20
29ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ม.4-ม.52023-10-162023-10-16
30ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.62023-10-162023-10-16
31ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.6ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.62023-10-112023-10-11
32สอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-10-042023-10-06
33สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา 2023-10-042023-10-06
34ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /2566ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /25662023-09-252023-09-29
35ฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาคฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาค2023-09-252023-09-29
36ส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-09-182023-09-22
37ส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา2023-09-182023-09-22
38ส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียนส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียน 2023-09-112023-09-15
39ส่งรายชื่อนักเรียนไดผ้ลการเรียน มส.ส่งรายชื่อนักเรียนได้ผลการเรียน มส. ทุกรายวิชา2023-09-112023-09-15
40อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของสถานศึกษาเอกชนในกำกับเพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)2023-08-292023-08-29